Właścicielem strony internetowej www.wytworniatematy.pl/sklep jest Stowarzyszenie Wytwórnia Tematy.

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy informacje gromadzone na stronie www.wytworniatematy.pl/sklep, a także wyjaśnia powody, dla których musimy gromadzić określone dane o użytkowniku. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania ze strony www.wytworniatematy.pl/sklep zapoznaj się z niniejszą Polityką Prywatności.

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług sklepu internetowego Wytwórni Tematy poprzez stronę internetową.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystania z usług elektornicznych, dostępnych w ramach srtony www
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

Administrator danych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Stowarzyszenie Wytwórnia Tematy z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Dąbska 24/85, 31-572 Kraków, Polska, wpisanego do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz SPZOZ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001051700, NIP 6751786323, REGON 526101828.

Cel przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu: prawidłowego wykonania umów sprzedaży zawartych w ramach sklepu internetowego online, za pośrednictwem strony internetowej www.wytworniatematy.pl/sklep.
 2. Oznacza to, że dane te są niezbędne w szczególności do:
  • zarejestrowania się na stronie,
  • zawarcia umowy sprzedaży,
  • dokonania rozliczeń,
  • dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru,
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratirze danych oraz realizacji zadań, w interesie publiczny. m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingu bezpśredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak rówież marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego niebędącego marketingiem bezpośrednim.

rodzaj przetwarzanych danych

Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne

  • do zarejestrowania się na stronie:
    • imię i nazwisko,

    • adres e-mail,

  • dokonania zakupu za pomocą strony:
    • imię i nazwisko,

    • adres dostawy,

    • numer telefony,

    • adres e-mail,

  • do wystawienia faktury:
    • numer NIP,

Zasady przetwarzania danych

  1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
  2. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, np. w celu dostarczenia przesyłek.

Prawa użytkownika

 1. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła.
 2. Użytkownik może zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych
 3. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji i swoich danych osobowych.
 4. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych dowolnym momencie, bez podawania przyczyny.
 5. Użytkownik może zarządać usunięcia swoich danych osobowych zapisanych i przetwarzanych przez Administratora

podstawa prawna

 1. Dane są przetwarzane zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119, 4.5.2026, tzw. rozporządzenia RODO.
 2. Administrator przetwarza dane po uprzednim uzyskaniu zgody wyrażonej przez użytkownika w chwili rejestracji lub potwierdzenia dokonanej transakcji.
 3. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne, jednakże bez jej udzielenia niemożliwe jest dokonanie zakupu za pośrednictwem strony internetowej.
 4.  

Postanowienia końcowe

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.wytworniatematy.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 3. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w na końcu strony głównej w sekcji- KONTAKT.

 1.  

 1.